Статут

У складу са одредбама чл.  11 и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр.51/09) на оснивачкој скупштини одржаној дана 06. октобра  2017. године у Варварину, усвојен је следећи:

СТАТУТ УДРУЖЕЊА

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ГРАЂАНСКОГ ДРУШТВА ВАРВАРИН

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Статутом утврђују се и уређују сви односи везани за рад Удружења Центар за развој грађанског друштва Варварин, у даљем тексту В@р2ин а нарочито: облик удруживања, назив и седиште Удружења; заштитни знак, изгледи и садржина печата; циљеви ради којих се оснива и област остваривања

циљева; програмски задаци, чланство, унутрашња организација, органи, њихова овлашћења, састав, начин избора и опозива, трајање мандата и начин одлучивања; поступак за измене и допуне статута и поступак доношења и измена других општих аката удружења; заступање и представљање удружења; остваривање јавности рада; услови и начин учлањивања и престанка чланства; права, обавезе и одговорност чланства; начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима; јавност у раду; начин одлучивања о статусним променама и престанку рада; поступање са имовином удружења у случају престанка рада удружења; начин

доношења измена и допуна Статута; поступак усвајања финансијских и других извештаја као и друга питања утврђена Законом, која су значајна за рад Удружења.

Члан 2.

В@р2ин је организација, отворена за сарадњу са другим организацијама, стручним и другим институцијама, као и заинтересованим појединцима на стручним питањима образовања, едукације, културе, заштите људских, женских и мањинских права, промоције друштвеног активизма и волонтеризма, на бази међусобног уважавања и поштовања самосталности у раду

ОБЛАСТ ОСТВАРИВАЊА ЦИЉЕВА

Члан 3.

Удружење Центар за развој грађанског друштва Варварин (у даљем тексту: В@р2ин) је добровољно, нестраначко, невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области изградње грађанског друштва у Србији.

Област остваривања циљева односи се на развој локалне и шире друштвене заједнице, кроз истраживања различитих области и имплементирањем истраживања у даље реализације пројеката које ће за основ имати следеће области: едукација, васпитање и образовање, људска права, друштвени активизам и волонтеризам, култура, уметност, спорт, екологија и заштита животне средине, образовна и социјална инклузија, развој цивилног друштва и цивилног сектора у Србији, као и подстицај развоја привреде, традиције,етно ставралаштва, туризма и урбанизма; промовисање стандарда и вредности европских интеграција.

 

ЦИЉЕВИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ЦИЉЕВА УДРУЖЕЊА

Члан 4.

Циљеви Центра за грађанско друштво Варварин (В@р2ин) су:

 1. Охрабривање и оснаживање независних грађанских и омладинских иницијатива кроз јачање капацитета и свести грађана;
 2. Унапређивање демократских процеса на локалном, националном и међународном нивоу и јачање улоге грађана у процесима доношења одлука;
 3. Јачање капацитета организација и институција од важности за развој социјалних, економских и друштвених стандарда;
 4. Организација и промоција уметничких и креативних радионица, културних манифестација, едукативних и образовних садржаја;
 5. Промоција и заштита људских, мањинских и женских права;
 6. Залагање за родну равноправност:
 7. Сузбијање свих облика дискриминације;
 8. Промоција информационих технологија у васпитно-образовном процесу;
 9. Промовисање екологије,заштите животне средине и енергетске ефикасности;
 10. Залагање за вредности цивилног друштва; слободе, ненасиља, индивидуалности, равноправности, толеранције, различитости и пропагирање хуманизма;
 11. Сарадња са организацијама, удружењима и институцијама у Србији, региону и ЕУ;
 12. Развијање и поспешивање туризма и туристичких потенцијала, етно стваралаштва, традиције и других културних вредности;
 13. Промоција европских вредности;
 14. Ширење и јачање утицаја цивилног друштва у Републици Србији кроз повезивање и умрежавање организација и различитих интересних група у невладином сектору;
 15. Развој локалног и регионалног подручја кроз истраживања различитих области и имплементирање истраживања у даље реализације пројеката које ће за основ имати следеће области: едукација, образовање, култура, уметност, спорт, екологија и заштита животне средине, инклузија, као и подстицај развоја привреде, нарочито туризма и урбанизма;
 16. Сарадња са организацијама и институцијама у земљи и иностранству;
 17. Промоција креативног образовања са посебним освртом на примену информационих технологија у образовном процесу;
 18. Изградња и јачање капацитета различитих актера и носиоца у процесу развијања образовања, социјалне заштите и развоја локалних заједница и заједница у региону;
 19. Израда и реализација програма везаних за добробит свих грађана;
 20. Промоција европских вредности и стварање оригиналних идеја, В@р2ин подстиче неговање традиције и гради везу међу креативним људима који размишљају на креативан начин.

Члан 5.

Ради остваривања својих циљева,  В@р2ин обавља нарочито следеће активности:

 1. Организовање семинара, конференција, предавања, трибина, радионица и тренинга;
 2. Прикупљање и обрађивање стручне литературе из области заштите људских, женских и мањинских права,
 3. Подржавање и промовисање различитих истраживачких пројеката који се баве темама релевантним за остваривање горе поменутих циљева;
 4. Осмишљавање и спровођење појединачних и заједничких истраживања ради идентификације и решавања проблема везаних за цивилно друштво;
 5. Осмишљавање и спровођење студија и анализа ради побољшавања квалитета информисаности корисника;
 6. Формирање привремених тимова за реализацију пројеката;
 7. Сарадња са установама и институцијама на локалном и националном нивоу;
 8. Организовање волонтерског рада;
 9. Издавање брошура, билтена и приручника;
 10. Развијање информативне, информатичке и истраживачке делатности;
 11. Организује кампање грађења и развоја грађанске свести;
 12. Консултује организације цивилног друштва, јавни и приватни сектор;
 13. Прикупља и обрађује научну литературу из области свог интересовања;
 14. Реализује сопствена истраживања;
 15. Организује научне скупове, трибине, презентације, друге скупове и тренинг семинаре;
 16. Израђује и штампа публикације, видео и аудио издања;
 17. Сарађује са другим организацијама и институцијама на остваривању циљева организације;
 18. Предузима друге активности у складу са Законом и Статутом.

НАЗИВ И СЕДИШТЕ

Члан 6.

Назив удружења је: Центар за развој грађанског друштва Варварин.

Назив удружења на енглеском језику је: Center for civil society development Varvarin.

Скраћени назив је: В@р2ин

Вар2ин има седиште у Варварину, Слободе 34, 37260 Варварин.

Вар2ин своју делатност обавља првенствено на територији Републике Србије, а део активности може обављати на територији Европе.

Одлуку о промени места седишта В@р2ин  доноси Скупштина а одлуку о евентуалној промени адресе, из разлога ефикасности Управни одбор В@р2ин .

Члан 7.

Уписом  В@р2ин у регистар,  В@р2ин стиче својство правног лица, а тиме и права и обавезе и одговорности која му припадају на основу Устава, Закона и Статута.

Члан 8.

В@р2ин има печат округлог облика на којем је по спољној ивици исписано: Центар за развој грађанског друштва Варварин, а у средини печата се исписује В@р2ин.

Председник Управног одбора доноси упутство о употреби, чувању и уништавању печата.

Члан 9.

Скупштина Удружења усваја посебан знак – амблем своје организације, и истисе региструје и штити на основу Закона.

Знак представља назив удружења : В@р2ин.

Знак се употребљава на меморандуму и осталим визуелним комуникацијама В@р2ин.

Знак удружења је: В@р2ин.

 

УСЛОВИ И НАЧИН УЧЛАЊАВАЊА И ПРЕСТАНКА ЧЛАНСТВА

Члан 10.

Члан удружења може бити свако лице које прихвата циљеве Центар за развој грађанског друштва Варварин (В@р2ин) и Статут а поднесе пријаву за учлањење Управном одбору или Скупштини Центара за развој грађанског друштва Варварин.

Малолетно лице са навршених 14 година живота може се учланити у удружење уз прилагање оверене изјаве његовог законског заступника о давању сагласности. За лице млађе од 14 година из става 1. овог члана пријаву подноси његов законски заступник.

 

Члан 11.

Одлуку о пријему у чланство доноси Скупштина и о томе без одлагања обавештава подносиоца пријаве.

Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању.

Чланство у Центру за развој грађанског друштва Варварин може престати услед дуже неактивности члана, непоштовања одредаба овог Статута или нарушавања угледа Центра за развој грађанског друштва Варварин.

Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, а на образложени писани предлог Управног одбора или Скупштине.

 

Члан 12.

Члан В@р2ин има право да:

 1. равноправно са другим члановима В@р2ин учествује у остваривању циљева В@р2ин -а
 2. непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко других органа В@р2ин -а
 3. бира и буде биран у органе В@р2ин
 4. буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима В@р2ин -а

Члан је дужан да:

 1. активно доприноси остваривању циљева В@р2ин

2.учествује, у складу са интересовањем и преузетим одговорностима, у активностима В@р2ин 3.обавља друге послове које му повери Скупштина или Управни одбор.

Члан 13.

Поред чланова, В@р2ин има и почасне чланове које именује Скупштина В@р2ин из редова истакнутих експерата и личности које су дале значајан допринос у остваривању циљева за које се залаже В@р2ин. За поједине акције, реализацију конкретних пројеката и слично, В@р2ин може ангажовати активисте и сараднике, које не стичу статус чланова.

Члан 14.

Чланство у В@р2ин- у престаје:

 1. Добровољним иступањем – обавештењем у писаној форми;
 2. Услед неактивности у В@р2ин -у која траје дуже од годину дана;
 3. Искључењем услед понашања противно циљевима В@р2ин – аи Статуту;
 4. Искључењем у случају нарушавања угледа удружења;
 5. Смрћу члана.

Одлуку о престанку чланства у случајевима предвиђеним под тачком 2. и 3. става 1. овог члана доноси Скупштина В@р2ин -а по сопственој иницијативи или на предлог Управног одбора В@р2ин- а. Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у В@р2ин- у.

 

УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА

Члан 15.

Органи В@р2ин –а су:Скупштина, Управни одбор и Заступници В@р2ин-а.

Избор органа В@р2ин врши се јавно.

Члан 16.

Гласање на седницама органа В@р2ин по правилу је јавно, али ће се о сваком питању гласати тајно ако то затражио најмање једна трећина чланова органа. О току и раду седнице органа В@р2ин води се Записник.

Скупштина удружења

Члан 17.

Скупштина је највиши орган В@р2ин.

Скупштину чине сви чланови В@р2ин -а, за које је донета одлука о пријему у чланство.

Скупштина се редовно састаје једном годишње.

Скупштина пуноважно одлучује већином гласова чланова В@р2ин чији се број утврђује сагласно одредбама из претходног става.

Седница Скупштине може се одржати ако је присутно најмање половина укупног бројa чланова плус један.

Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Управног одбора, као и на иницијативу најмање једне трећине чланова Скупштине.

Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.

Ванредна седница Скупштине мора се одржати најкасније у року од 30 дана од дана подношења захтева за њено оснивање.

Седницу Скупштине сазива Генерални секретар Управног одбора, писаним обавештењем о месту и времену одржавања Скупштине и предлогу дневног реда.

Седницом председава Председник Скупштине.

Члан 18

Скупштином председава председник Скупштине, а у случају његове спречености његов заменик.

Председник, односно заменик, организује припрему материјала за седнице Скупштине.

Члан 20

У надлежности Скупштине спада:

 1. Усвајање статута В@р2ин, његове измене и допуне;
 2. Усвајање других општих аката В@р2ин;
 3. Одлучивање о престанку чланства у удружењу
 4. Одлучивање о именовању почасних чланова, на предлог Председника Управног одбора;
 5. Одлучивање о усвајању годишњег финансијског извештаја В@р2ин ;
 6. Доношење одлука о удруживању у савезе, као и о приступу међународним и другим организацијама и удружењима;
 7. Доношење одлука о статусним променама Удружења и престанку рада удружења.

Управни одбор

Члан 21

Управни одбор је извршни орган В@р2ин, који се стара о спровођењу циљева В@р2ин који су утврђени овим Статутом.

Управни одбор има три члана, које именују и разрешавају оснивачи В@р2ин.

Управни одбор из реда својих чланова бира председника, секретара и потпредседника.

Мандат чланова Управног одбора траје четири године с тим да могу бити поново изабрани, неограничени број пута.

Члан 22

Председник Управног одбора заступа В@р2ин у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца.

Поред председника, генерални секретар је овлашћен да заступа В@р2ин  и потписује сва новчана и финансијска документа у име В@р2ин.

Члан 23

Делокруг Управног одбора:

 1. Руководи радом В@р2ин између два заседања Скупштине В@р2ин и доноси одлуке ради остваривања циљева В@р2ин;
 2. Организује и води редовно обављање делатности В@р2ин ;
 3. Поверава посебне послове појединим члановима;
 4. Усваја конкретне програме, пројекте и активности В@р2ин и спроводи њихову реализацију;
 5. Координира рад чланова удружења и ангажованих сарадника и активиста ван

удружења на реализацији конкретних програма пројеката и активности В@р2ин;

 1. Планира и прибавља средства за рад удружења и одлучује о њиховом трошењу у складу са програмом и планом активности;
 2. Доноси финансијске одлуке и саставља финансијски извештај за скупштину;
 3. Подносу скупштини извештај о раду и остваривању програмских задатака В@р2ин;
 4. Одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута по сопственој иницијативи или на предлог најмање једне трећине чланова В@р2ин и припрема предлог тих измена и допуна које подноси Скупштини на усвајање;
 5. Одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25.

став 2. Закона о удружењима и по потреби одређује посебног заступникаудружења за тај поступак;

 1. Одлучује о другим питањима за која нису, Законом или овим Статутомовлашћени други органи В@р2ин .

Члан 24

Седнице Управног одбора одржавају се по потреби, а најмање тромесечно.

Седнице сазива и њима председава председник Управног одбора по сопственој иницијативи или на предлог два члана управног одбора.

Седница Одбора може се одржати уколико јој присуствује више од половине укупног броја његових чланова, а одлуке доноси већином гласова присутних чланова.

ОПШТА АКТА УДРУЖЕЊА

Члан 25

Статут је највиши правни акт В@р2ин-а

Измене и допуне Статута усваја Скупштина двотрећинском већином укупног броја чланова. Управни одбор одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог једне трећине чланова В@р2ин- а и припрема нацрт измена и допуна, које подноси Скупштини на претходну расправу члановима ради давања мишљења и примедба.

Рок за изјашњавање је осам дана од дана пријема нацрта Статута.

Примедбе и мишљења на Статут немају обавезујући карактер за Скупштину.

По истеку рока из става 4. овог члана одржава се седница на којој се доноси одлука о изменама и допунама Статута.

Члан 26

Остали акти В@р2ин –а морају бити у складу са Статутом.

Остала општа акта и друге одлуке органа В@р2ин –а доносе се простом већином гласова органа који их доноси.

Члан 27

Ради остваривања својих циљева, В@р2ин успоставља контакте и сарађује са другим стручним, образовним, научним и сличним домаћим и међународним удружењима и организацијама.

Удружење може приступити у чланство сродних међународних организација и удружења, о чему одлуку доноси Скуштина, с тим што је дужно да ово приступање пријави у регистар надлежног органа у року од 30 дана од дана приступања, у складу са Законом.

Заступници удружења

Члан 28

Заступници Удружења су председник и потпредседник Управног одбора.

Делокруг Заступника В@р2ин:

 1. Представља и заступа В@р2ин
 2. Стара се о спровођењу одлука органа одлучивања;
 3. Учествује у стварању и операционализацији стратегије рада и развоја В@р2ин;
 4. Одговара за законитост рада В@р2ин, укључујући и финансијско и програмско функционисање В@р2ин -а;
 5. Организује прикупљање средстава В@р2ин-а;
 6. Располаже средствима В@р2ин -а, сагласно одлукама органа В@р2ин-а, ради остваривања циљева утврђених Статутом;
 7. Развија сарадњу са партнерским и другим организацијама;
 8. Заснива радни однос са запосленима у В@р2ин;
 9. Врши и друге послове у складу са овим Статутом и другим општим актима В@р2ин -а.

ЈАВНОСТ РАДА

Члан 29

Рад а В@р2ин-а је јаван.

Рад В@р2ин -а је организован на добровољној основи.

Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о остваривању циљева и раду Удружења, непосредно или путем интерних публикација, као и саопштењима за јавност.

Годишњи обрачуни и извештаји о активности В@р2ин подносе се члановима на седницама Скупштине В@р2ин-а.

СРЕДСТВА УДРУЖЕЊА

Члан 30

В@р2ин прибавља средства од:

– Чланарине;

– Добровољних прилога;

– Донација и поклона (у новцу или у натури);

– Финансијских субвенција;

– Оставнина;

– Камата на улоге;

– Закупнине;

– Дивиденди;

– Спонзорстава;

– Средства предвиђених у буџету Републике Србије за финансирањеактивности од јавног интереса;

– На други законом дозвољени начин.

 

ПРЕСТАНАК РАДА УДРУЖЕЊА

Члан 31

В@р2ин престаје са радом ако:

1) Се број чланова смањи испод броја оснивача потребног за оснивање, а Скупштина В@р2ин -а не донесе одлуку о пријему нових чланова у року од 30 дана;

2) Скупштина В@р2ин -а донесе одлуку о престанку рада;

3) Је извршена статусна промена која, у складу са Законом, има за последицу престанак удружења;

4) Као и у другим случајевима предвиђени Законом.

Одлуку о престанку рада Удружења доноси Скупштина В@р2ин, двотрећинском већином укупног броја чланова.

Члан 32

У случају престанка рада, сва имовина В@р2ин –а пренеће се на друго недобитно правно лице, основано ради остваривања истих или сличних циљева.

Скупштина ће одлуком о престанку одредити коме ће се имовина пренети.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 33

На сва питања која нису регулисана овим Статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

Члан 34

Овај Статут ступа на снагу даном усвајања од стране оснивачке Скупштине, а примењиваће се од дана уписа у регистар код надлежног органа.